Externlinans

Portrait
Description
Twoj¹ jedyn¹ nadziej¹ na zdobycie s³awy i bogactwa, oraz ucieczkê od plebejskiego ¿ycia by³o zostanie awanturnikiem. Kieruj¹c siê swymi pragnieniami i d¹¿eniami, wyruszasz w poszukiwaniu przygody.
Player:JuanSanchezVillaLobosRamirez
Gender (Visually):Male
Race (Visually): Human